Kivimidte kogu
Pernova Hariduskeskus

Eestis kaevandatavate ja mittekaevandatavate maavarade määramine, kasutusvõimaluste ja vajaduste uurimine, kaevandatavate maavaradega seotud probleemid ja neile võimalike alternatiivide leidmine.

Soovituslik 10.-11. kl

Õpipädevused:

digipädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Ülevaade fossiilsete kütustega kaasnevatest keskkonnaprobleemide tekkepõhjustest ja nende võimalikest leevendusmeetmetest; teab taastuvate energiaallikate lahendustest ja potentsiaalist; selgitab alternatiivsete energiaallikate kasutamist ja tehnoloogiast Eestis, teab ja selgitab energiamajanduse jätkusuutlikkusest ning selle mõjust looduskeskkonnale.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste  vastu, omandades uusi teadmisi ja lahendusi, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhja.

Seos  ainekavaga:   Gümnaasiumi   geograafia, füüsika: energiamajandus ja keskkonnaprobleemid. Taastumatud ja taastuvad energiaressurssid energiamajanduses;  taastuvate energiaressursside potentsiaal Eestis, suurendades meie energeetilist julgeolekut ja jätkusuutlikkust.

Meetodid:

Vaatlus, määramine, info leidmine ja analüüsimine.

Vahendid: I-Pad, kaardid, tööleht, kivimite kollektsioon.

Vestlus ja arutelu.

Juhis õpetajale:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesand.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Sihtgrupp:

Gümnaasium

Kestus:

2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis
Talv

Hind:

140€

Lisainfo:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas tasuta parkla (ka bussid).

Läbiviimise koht:

Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Läbiviimise asukoht:

58.375443925788, 24.5311939

Maakond:

Pärnumaa

Otsekontakt:

admin@pernova.ee
info@pernova.ee
443 5875 / 5345 5319

Programmi läbiviija:

Mari Sisask ja/või Kadri Kilusk

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programmi käik:õpilased töötavad individuaalselt ja rühmatöös.

  • Tutvumine põlevkivi kaevandamisega seonduvate keskkonnaprobleemidega ja kuidas põlevkivi olelustsüklit (lifecycle) kasutades saaks seda palju efektiivsemalt erinevates tööstustes ära kasutada, vähendades keskkonnaprobleeme.
  • Tutvumine alternatiivsete energiaressurssidega. Tuule-, päikese- ja biogaasi energia kasutamise   potentsiaal ja tehnoloogia (tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide tööpõhimõtted).
  • Järeldused energiamajanduse tuleviku suundadest, mis vähendavad keskkonnaprobleeme. Vestlus ja arutelu.

 

Viimati uuendatud:

22.12.2020