Põlevkivi
Põlevkivi. Foto Reet Kristian

Programm annab ülevaate Eesti maavaradest, nende levikust, omadustest ja kasutusaladest. Maavarade jätkusuutlik kasutamine ja millised on Eesti tuleviku maavarad. Rühmatööna õpime tundma näidiste abil Eestis enamlevinud maavarasid.
Iga õpilane täidab töölehe. 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

Programmi viiakse läbi alates 6.klassist

II – III kooliastmes õpilane:

- tunneb enamlevinud Eesti maavarasid;
- teab enamlevinud maavarde kasutusalasid;
- mõistab maavarade jätkusuutlikku kasutuse vajadust;
- oskab teha rühmatööd.

Gümnaasiumi õpilane lisaks eelnevale:
- tunneb ja teab Eesti tuleviku maavarasid nende kasutusalasid ja kasutuse võimalikke mõjusid keskkonnale.
- teab lühidalt maavarade kasutuselevõtu protsessi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Ainevaldkond  „Loodusained“ - Loodusõpetus:  2.1.6.16. Eesti loodusvarad, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.
III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ -  2.3. Geograafia, 2.3.4.2. Geoloogia.

Gümnaasium: Ainevaldkond „Loodusained“ - 2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“, Litosfäär.  2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“. Energiamajandus ja keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, geograafia, eesti keel.

Meetodid:

Kasutatavad meetodid:

-  rühmatöö (kuni 6 rühma);
-  slaidiettekanne;
-  arutelu;
- vaatlus (maavarade näidised);
- iga õpilane täidab töölehe. Tööleht on koostatud vastavalt vanuseastmele.

Kõik vajalikud õppevahendid on programmi juhendaja poolt: maavarade näidised rühmatööks, luubid, tööleht.

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised maavarade teemal aktiveerida. 
Programmi viiakse läbi alates 6. klassist.

Programm toimub klassiruumis.
Vajalik on slaidiesitluse näitamise võimalus. 
Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös. 

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

II kooliastmes sobib programm 6. klassi õpilastele. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis- ja vaimupuudega osalejatele. 

Läbiviimise koht:

kool

Läbiviimise asukoht:

58.946817476374, 23.5317133

Maakond:

Läänemaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ave Huugen, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

Sissejuhatus (5 min)

  • tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid.

Tegevuste käik: (30 min)

  • rühmatöö: enamlevinud Eesti maavarade tundmaõppimine näidiste ja kirjelduste järgi;
  • slaidiesitlus: maavarad ja nende leiukohad maavarade omadused ja kasutusalad; tuleviku maavarade lühitutvustus.
  • täiendavalt maavarade näidistega tutvumine
  • töölehe täitmine individuaalselt;
  • arutelu maavarade jätkusuutlikust kasutusest ja tuleviku maavaradest.

Kokkuvõte (10 min)

  • programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi. 

Viimati uuendatud:

01.09.2022