Õpitulemused:

Õpilased tunnevad Eestis olulisemaid maavarasid; teavad Eesti taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid; teavad Eesti maavarade kasutusalasid ja nende kaevandamist ning sellega seonduvaid keskkonnaprobleeme; suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus inimeste keskkonnakasutuse valdkonnas; õpilased väärtustavad Eesti loodust ja keskkonda ning selle kaitset; õpilastel kujunevad säästliku elu harjumused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seosed riikliku õppekavaga:

Loodusainete ainevaldkond

2.1.6.16. Eesti loodusvarad

Õpitulemused

1) nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid;

2) oskab eristada graniiti, paekivi, põlevkivi, liiva, kruusa, savi ja turvast;

Õppesisu

Eesti loodusvarad, nende kasutamine ja kaitse. Loodusvarad energiaallikatena. Eesti maavarad, nende kaevandamine ja kasutamine. Kaevanduste ja karjääride kasutamisega seotud keskkonnaprobleemid.

Mõisted: loodusvarad, taastuvad ja taastumatud loodusvarad, maavarad, setted, liiv, kruus, savi, turvas, kivim, lubjakivi, graniit, põlevkivi, karjäär

Praktilised tööd ja IKT rakendamine:

1) setete ja kivimite kirjeldamine ning võrdlemine.

Programmi seosed keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu teemadega

Majandustegevuseks vajalik tooraine (maavarad) saadakse loodusest. Programmi tulemusena suureneb õpilaste keskkonnateadlikkus maavarade kaevandamise ja kasutamisega seotud teemade osas ning see aitab kujundada säästva eluviisi harjumusi ja hoiakud.

 

Meetodid:

Rühmatöö, vaatlused, võrdlemine, töölehe täitmine, tulemuste dokumenteerimine, kuulamine, arutelu ja kokkuvõte.

Juhis õpetajale:

Saatvalt õpetajalt ootame koostöövalmidust ja aktiivset osalemist programmi tegevustes koos õpilastega.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste

Kirjeldavad märksõnad:

Kestus:

3 x 45min

Grupi suurus:

25

Hind:

135€

Lisainfo:

TÜ loodusmuuseumis on tänapäevane õpikeskkond, uued õppeklassid ja uudne püsiekspositsioon, muuseumihoones on lift, trepid ja välistreppide kõrval sissepääsuks ka kaldtee. Õpetajal palume registreerumisel teavitada muuseumi teabespetsialisti või juhendajat grupi erisustest (näiteks erivajadusega õpilased jm) ja soovidest, koostöös kooliga täpsustame programmi võimalused.

Programmiks vajalikud õppevahendid annab juhendaja, õppevahendid on arvestatud rühmatööks. Täpsem lisainfo saadetakse õpetajale registreerumisel.

Läbiviimise koht:

TÜ loodusmuuseum

Läbiviimise asukoht:

58.373348575786, 26.7162907

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Eesti maavarad 2
Author:
TÜ loodusmuuseum
Eesti_maavarad_2.pdf(445.33 KB)

Õppeprogrammi kirjeldus

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi sisu ja tegevuste kirjeldused:

1. Sissejuhatus programmi. Õppeklassis tutvustatakse töökorraldust, reegleid ja ajakava.

2. Koolis õpitu meeldetuletamine. Kivim, maavara, loodusvara, geoloogia ja selle tähtsus.

3. Videofilmi “Eesti maapõue rikkused” vaatamine.

4. Eesti maavarade tundmaõppimine – esitlus maavarade kohta ja praktiline õppekogu vaatamine, kus on uurimiseks kasutada ka binokulaarmikroskoobid ja luubid maavarade uurimisel.

5. Töölehtede ülesannete täitmine individuaalselt või paarikaupa, õppeklassis ja muuseumi geoloogia saalis.

Esimeseks ülesandeks on erinevate maavarade liivakivi, savi, lubjakivi, fosforiit, põlevkivi ja graniidi äratundmine. Töölehel on küsimused setete ja kivimite kohta. Töölehe küsimustele saab vastuseid nii õppimise käigus, õppekogust kui ka muuseumi vitriinidest. Töölehe küsimuste vastused aitavad kinnistada õpitut.

6. Kokkuvõte. Kokkuvõtteks korratakse üle õiged vastused ja küsitakse õpilastelt programmis saadud uute/huvitavate teadmiste kohta.

Viimati uuendatud:

08.01.2021