Vesiroos Mukris 28.06.2017
Vesiroos Eidapere järves (Mukri maastikukaitseala). Foto: Maarika Männil

Õpitakse vahet tegema loodus- ja keskkonnakaitse mõistetel. Teadvustatakse looduskaitse eesmärke ja saadakse aru, kuidas need on seotud kestliku arengu põhimõtetega. Raplamaa looduskaitsest antakse ülevaade Keskkonnaagentuuri 2020 valminud väljaande „Eesti looduse kaitse aastal 2020“ abil. Rõhutatakse, et loodushoidu saab panustada igaüks, näiteks vaatlusi tehes ning vaatlusandmeid sisestades andmebaasidesse (LVA või eElurikkus) ja keskkonnarikkumistest teatamisega riigiinfo telefonile 1247. Selgitatakse usaldusväärsete infoallikate (loodusveeb, EELIS) kasutamise vajalikkust. Teadlikkus on õige ja ohutu tegutsemise aluseks!

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

III kooliastmes teab õpilane
- looduskaitse eesmärke;
- Eesti looduskaitsesüsteemi peamisi põhimõtteid;
- oma kodumaakonna peamisi looduskaitselisi väärtusi;
-loodusvaatluste sisestamiseks andmebaase (LVA, eElurikkus);
-teab Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti ja Keskkonnaagentuuri rolli looduskaitse korraldamisel Eestis;
- keskkonnarikkumise korral helistada riigiinfo telefonil 1247.

Õpilane oskab:
- selgitada mõisteid loodus ja keskkond;
- põhjendada looduskaitse vajalikkust inimese ja looduse seisukohalt;
- leida veebist asjakohast usaldusväärset informatsiooni (nt loodusveeb, EELIS).
- oskab anda üldise hinnangu oma kodumaakonna looduse kaitse kohta.

Õpilane väärtustab:
- looduslikku elukeskkonda ja elurikkust elu jätkusuutlikkuse alusena ja oma elutingimuste loojana;
- loodushoidu ning tahab osaleda selles;
- võimalust anda oma panus looduse kaitseks loodusvaatluste sisestamisel andmebaasidesse.

Gümnaasiumis lisaks eelnevale õpilane
- teab ökosüsteemi hüvede mõistet ja hindab looduse ökosüsteemest käsitlemist;
- väärtustab looduskeskkonda kui majanduskeskkonna alust;
- väärtustab loodusteaduste rolli elu jätkusuutlikkuse hoidmisel ja arvestab seda elukutse valikul.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“,  Loodusõpetus: 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Bioloogia, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse. Geograafia, 2.3.4.1. Kaardiõpetus.

Gümnaasium: Ainevaldkond „Loodusained“ – 2.1  Bioloogia, 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Keskkonnakaitse. 

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia.


 

Meetodid:

Meetodid:
- rühmatööna valmib mõistekaart;
- arutelu;
- vaatlus - veebipõhine ülevaade „Eesti looduse kaitse aastal 2020“ (Keskkonnaagentuur).

Vahendid juhendajalt:
- paberid ja pliiatsid rühmatööks.

Vahendid kooli poolt:
- internetiühendusega arvuti;
- projektor;
- suur ekraan.

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis.
Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised loodus- ja keskkonnakaitse teemal üle korrata.
Vajadusel informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja õpilasi aruteludes innustada ja julgustada.

Peale õppeprogrammi oodatakse õpetajalt programmi kohta kirjalikku tagasisidet, mille kohta saadab juhendaja e-kirja teel lingi.
Oluline on, et õpetaja rakendab edasises õppetöös õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi, et need kinnistuksid ja
võimaldaksid edasistes õpingutes seoseid luua.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei ole kohaldatav vaimupuudega õpilastele.

Läbiviimise koht:

kool

Maakond:

Raplamaa

Otsekontakt:

maarika.mannil@keskkonnaamet.ee
5328 5846 (Maarika Männil)

Programmi läbiviija:

Maarika Männil, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (3 min)
- juhendaja tutvustab programmi eesmärke, töökorraldust ja töövahendeid.

TEGEVUSTE KÄIK (35 min)   

- rühmatöös mõtestatakse lahti ja võrreldakse mõisteid loodus ja keskkond; õpilased alustavad mõistekaardi koostamist.
- arutelus sõnastatakse loodus- ja keskkonnakaitse eesmärgid, millega täiendatakse mõistekaarti. Saadakse aru, et loodust kaitstakse suuresti inimeste pärast ja eest - seosed kestliku arengu põhimõtetega;
- juhendaja teeb lühiülevaate Raplamaa looduskaitsest Keskkonnaagentuuri 2020 valminud väljaande „Eesti looduse kaitse aastal 2020“ abil (veebipõhine). Õpilased täiendavad oma rühmatööna valmiva mõistekaarti Raplamaa näidetega.
- juhendaja tutvustab igaühe rolli loodushoius, usaldusväärse keskkonnaalase info leidmist veebis (nt loodusveeb) ja oma vaatlusandmete sisestamisest andmebaasidesse (LVA, eElurikkus) ja andmete kasutamisest EELIS-est.
- keskkonnarikkumistest peab teada andma riigiinfo telefonil 1247. Teadlikkus on ohutu tegutsemise aluseks!

KOKKUVÕTE (7 min)

- programmi lõpuringis tehakse rühmatööde lühitutvustus ja iga osaleja väljendab oma uusi teadmisi vastavalt programmi eesmärkidele. 

Viimati uuendatud:

27.03.2022