niit Viidumäel
Riina Põhjala

Koolis läbiviidavas õppeprogrammis uuritakse Eesti looduse mitmekesisust erinevates organismirühmades (selgroogsed ja selgrootud loomad, taimed, seened). Õpilased saavad väikestes gruppides töötades läbida 90 minuti jooksul meie elurikkust eri nurkade alt tutvustavaid tegevuspunkte. Tegevuspunktide keskmes on arendavad praktilised ülesanded õppevahenditega (topised, märgpreparaadid, mulaažid, herbaarlehed, loodushelid jms) loodusmuuseumi õppekogudest. Tunni lõpetab teemasid kinnistav arutelu.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalsed oskused
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Eesti Loodusmuuseumi õppeprogrammi “Eesti looduse mitmekesisus” läbinud õpilane:
1) tutvub Eesti maismaa-, mulla- ja vee-elustiku mitmekesisusega, oskab märgata liikide tunnuseid;
2) hoomab eluslooduse mitmekesisust ja selle olulisust;
3) mõistab inimtegevuse ja igapäevaelu seotust liigirikkuse ja elupaikade mitmekesisusega;
4) väärtustab loodust ja selle kaitsmise vajadust;
5) arendab grupitööoskusi, esinemis-, vaatlemis-, kirjeldamis- ja kuulamisoskusi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  1. loodusõpetus I kooliaste 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu. Taimede mitmekesisus. Loomade mitmekesisus. Seente mitmekesisus. Samblikud. Liik, kooslus, toiduahel;
  2. loodusõpetus II kooliaste 2.1.6.3. Elu mitmekesisus Maal. Organismide mitmekesisus.  2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis;
  3. läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.

Juhis õpetajale:

Programm toimub koolis. Kooli ruumidesse luuakse 9 interaktiivse tegevuskeskusega loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat näitus-laborit, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja.

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

2x45 min või 3 tundi

Grupi suurus:

28

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

150€

Lisainfo:

150€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu 

Läbiviimise koht:

koolis, siseruumides

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Eesti Loodusmuuseumi õpetajad

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Sissejuhatus (~10 min)

Temaatilise mängu abil jagatakse õpilased 3 - 5 liikmelistesse gruppidesse. Uuritakse õpilaste teadlikkust elurikkuse mõistest ja tähendusest ning selgitatakse näidete varal lühidalt eluslooduse mitmekesisuse tasandeid. 

Sisu (~10 x 6 min + 10 min)

Õpilased asuvad grupitööna uurima tegevuspunktis etteantud ülesandeid.

Igas tegevuspunktis on grupil aega 10 minutit, misjärel saavad nad punktide järjekorranumbri järgi järgmisse tegevuspunkti minna.

Kokkuvõte (~10 min)

Iga grupi liikmed tutvustavad teistele klassikaaslastele ühe minuti kõne jooksul viimase läbitud programmipunkti sisu ja esitavad kõige olulisema info, mida nad teada said. Nii saadakse ülevaade tegevuspunktide teemade ringist ning lühikeste aruteludega kinnistatakse õpitut.

Viimati uuendatud:

28.06.2022