Kadri Tinn
Kadri Tinn

Programmis korratakse lühidalt üle põhimõisted (atmosfääri osad, rõhk, temperatuur) tehakse sissejuhatuseks lihtsamaid katseid. Seejärel jagunetakse gruppidesse. Iga grupp saab ülesandeks uurida lähemalt üht taevakeha (Maa, Veenus, Marss, Titan), mille kohta nad saavad mapi abimaterjalidega. Vahekokkuvõttena täidetakse temaatiliste kaartidega suurt vaatmikku, kus võrreldakse erinevate atmosfääride põhiomadusi (rõhk, temperatuur, temperatuuri muutused, kraatrite hulk, jne). Need vaadatakse üheskoos üle ja arutletakse tekkepõhjuste üle (väljundite kontrollimine). Järgnevalt viiakse gruppides järgmised katsed/praktilised ülesanded: kraatrite teke ja seda mõjutavad tegurid (pind, atmosfäär, asteroidi kuju ja tihedus); H2O ja CO2 jää võrdlus (eesmärk on juhtida tähelepanu, et eri ained on eri taevakehadel eri olekus) ja praktiline ülesanne, kus tuleb karbi kaantes olevate aukude ja grilltikkude abil määrata kindlaks pinna topograafilised vormid (kuidas uurime väga tiheda atmosfääriga taevakehi). Kõik grupid saavad teha kõik katseid, juhendaja jälgib, et tegevused saaks tunni lõpuks valmis ja suunab ning abistab vajadusel. Lõpetuseks arutelu (väljundite kontrollimine) ja tagasiside.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Programmi läbinud õpilane:
• kirjeldab atmosfääriga seotud põhimõisteid (atmosfääri kihid, koostis, õhurõhk, temperatuur);
• nimetab erinevaid atmosfäärinähtusi (pilved, meteoorid, virmalised, osoonikiht, kasvuhooneefekt) ning selgitab nende tekkepõhjusi ja mõjutusi Maale kui elukeskkonnale;
• põhjendab, miks Maa on sobilik keskkond inimtegevuseks ning miks seda keskkonda on tarvis säilitada;
• mõistab atmosfääri tähtsust elusorganismidele;
• kirjeldab, kuidas atmosfääri uuritakse.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Programm lähtub loodusõpetuse ja loodusgeograafia õppekavast; haakub 5. klassi ja gümnaasiumi atmosfääri ja ilma ning õhu, loodus- ja keskkonnakaitse temaatikaga.

Programmis lõimitakse erinevates õppeainetes omandatud teadmisi ja oskusi. Läbivatest teemadest tõuseb esile keskkonnateadlikkus ja säästev areng: õpilased õpivad tundma atmosfääriga seotud probleeme (nt osooniaugud, kasvuhooneefekt) ning nende tekitajaid. Lisaks oskab läbi teiste taevakehade atmosfääri tundma õppimise hinnata Maa ainulaadust ja vajadust siinseid elamistingimusi kaitsta ning tutvub loodus- ja keskkonnakaitse temaatikaga

Meetodid:

  • aktiivõpe
  • avastusõpe
  • rühmatöö
  • praktilised tööd
  • avatud rühmaarutelud

 

Juhis õpetajale:

Programm viiakse läbi ajaloolises Tartu Tähetornis, kuhu on KIKi toel loodud keskkonnateemalisi programme toetav ajutine näitusekeskkond ja mudelid. Programmis kasutatavad abivahendid on kõik olemas kohapeal ning programmi läbiviimise eest vastutab kohapealne juhendaja. Spetsiifilisi eelteadmisi vaja ei ole, eesmärkide parimaks saavutamiseks on hea kui õpilased on läbinud vastavalt 5. klassi või gümnaasiumi loodusgeograagia teemad, mis eelnevad atmosfäärile.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

36

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

4€

Lisainfo:

Programmi kestvus sõltub grupist, 5. klassile ja väiksematele rühmadele saab seda läbi viia ka 60 minutiga. Suuremate rühmade korral saame vajadusel rühma jagada kaheks; ka on võimalik tellida programm osana õppepäevast (3 programmi 2 hinnaga, lisaks toitlustamine Tartu Ülikooli kohvikus),

Programm toimub ajaloolises Tähetorni hoones, mistõttu ligipääs erivajadustega õpilastele on raskendatud, samuti ei ole täismahus programmi võimalik pakkuda nägemispuudega õpilastele. Samas on läbiviijatel erivajadustega rühmadega töötamise kogemus ning võimekus pakkuda lihtsustatud programmi.

 

Läbiviimise koht:

Tartu tähetorn, Uppsala 8, Tartu

Läbiviimise asukoht:

58.37964783767, 26.715977045239

Maakond:

Tartumaa

Otsekontakt:

muuseum@ut.ee
737 5674

Programmi läbiviija:

Tartu tähetorni töötajad

Keel:

Eesti keel

Seotud failid:

Atmosfäär
Author:
Tiiu Kreegipuu
TYM_Atmosfäär.pdf(825.6 KB)

Programmi kirjeldus ja üldinfo

Viimati uuendatud:

20.05.2020