Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- Teab, mis on heli, kuidas heli tekib ja oskab nimetada erinevaid heli tekitamise viise;
- Mõistab, kuidas on omavahel seotud võnkumine, heli ja keskkond;
- Teab, milliseid helisagedusi kuuleb inimene ning millised liigid kuulevad ultra- või infraheli;
- Oskab võrrelda erinevate heliallikate helitugevusi igapäevases tegevuskeskkonnas ning mõju kuulmisele;
- Teab, mis on müra ja mürareostus.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Õpitoa raames kaetakse enamus 8. klassi füüsikas käsitletavast „Võnkumise ja lained“ teemast, mida täiendab bioloogia teema „Infovahetus väliskeskkonnaga“. Lisaks toetab haridusprogramm õppekava läbivat teemat “Keskkond ja jätkusuutlik areng”, kujundades arusaama elusa ja eluta looduse seostest. Läbiva teemaga „Tervis ja ohutus“ seotult suunatakse õpilane mõistma kuulmisele kahjulike tegurite mõju. Õpituba juhatab sisse ka „Kehade vastastikmõju“ teema käsitlemise gümnaasiumis.

Meetodid:

Eesmärgistamine, töö väikestes rühmades, demonstratsioon- ja osaluskatsed, filmi vaatamine, töölehtede täitmine, refleksioon.

Juhis õpetajale:

Õpituba sobib 8. klassi õpilastele, kes on juba heli koolis käsitlenud – õpituba aitab neid teadmisi paremini kinnistada. Samuti on õpituppa oodatud ka gümnaasiumiõpilased, et lainete ja võnkumise teemat meelde tuletada ja sealt juba uute füüsika teemadega edasi minna.

Ootame õpetajat osalema kogu programmi vältel ning toetama juhendajat ja õpilasi. Kindlasti palume eelnevalt teavitada õpilaste erivajadustest. Pärast programmi toimumist palume õpetajal  täita tagasiside küsimustik (veebis).

Peale programmi lõppu on võimalik õpilastel iseseisvalt jätkata keskuse eksponaatidega tutvumist.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

1,5 tundi

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

12€

Lisainfo:

Maksumus 12 € õpilase kohta sisaldab programmi maksumust (7 €) ja keskusepileti maksumust (5 €).

Energiakeskuses on võimalik kasutada lifti ja invatõstukit, mis tagavad erivajadustega külastajale ligipääsu igale korrusele ja ruumile.

 

Läbiviimise koht:

Energia avastuskeskuse ekspositsioon, füüsikaklass

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

info@energiakeskus.ee
620 9020, 5331 7307

Programmi läbiviija:

Programmi viivad läbi Energia avastuskeskuse külastusjuhid, pedagoog või metoodik ning teadus- ja arendusjuht. Konkreetne läbiviija sõltub töögraafikust.

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Antiikfilosoofil Aristotelesel oli teatavasti komme loengu pidamise ajal ringi jalutada. Meiegi Energia avastuskeskuses usume, et liikumine hoiab õpilaste meeled värskena. Seetõttu toimub osa Aristotelese-nimelisest helide õpitoast avastuskeskuse ekspositsiooni keskel ning teine osa planetaariumis. Õpilased jaotatakse kaheks kuni 15-liikmeliseks grupiks.

Programmi esmaseks eesmärgiks on avada õpilastele 8. klasside füüsika teema „Võnkumine ja lained“ avatud õpikeskkonnale omases võtmes ning ulatuses, mis toetab 8. klassi temaatilise materjali omandamist. Teemat käsitletakse läbi lihtsate demo-katsete ning otseselt eksponaate ning muid katsevahendeid kasutades.

Avastuskeskuse -1. korruse helide ekspositsioon tutvustab heli tekkimist ja helilainete levimist. Haridusprogrammi kestel liiguvad õpilased koos juhendajaga ekspositsioonialal, katsetavad eksponaate ja arutlevad vaadeldud nähtuste üle ning lahendavad sõna otseses mõttes käigu pealt eri ülesandeid. Kasutatakse kokku 6 tegevuspunkti/eksponaati, mõõdetakse helitugevust ning viiakse läbi lihtsamaid katseid.

Programmi teises osas kasutatakse avastuskeskuse kuppelplanetaariumi katsekehana, kus katsetatakse helilainete levimist, liitumist, sumbumist ja peegeldumist. Programmi osaks on ETAG toetusel valminud Energia avastuskeskuse õppefilm „Helielu“, mis selgitab, kuidas helilained tekivad ja levivad, milline on inimese kuulmisorgani ülesehitus ja kuulmisvõime piirid.

Õpitoa jooksul täidavad õpilased küsimustelehte, mille vastused vaadatakse üle koos programmi lõpus ja arutletakse nende üle.

Järeltegevusteks koolis soovitame vaadata Ingrid Rõigase videoloengut.

Viimati uuendatud:

30.07.2020