sinilill lumes

Koolis läbiviidavas keskkonnahariduslikus õppeprogrammis tutvustatakse kodumaiste loomade ja taimede elu ning kohastumusi erinevatel aastaaegadel. Sisse tuuakse ka elurikkuse, fotosünteesi ja toiduahela  mõisted. Aastaaegade tegevuskeskustes katsuvad lapsed topiseid, uurivad herbaarlehti, linnupesi ja mune, päris putukaid ja sipelgapesa mulaaži.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

1) tutvub mänguliselt, kasutades erinevaid meeli, mitme looma- ja taimeriigi esindajaga ja väärtustab elurikkust;
2) mõistab looduses toimuvaid protsesse ning inimese mõju loodusele;
3) huvi looduse vastu on suurenenud, käitub looduses vastutustundlikumalt;
4) kasutab oma loovust ja fantaasiat tegevustes ning ülesannete lahendamisel;
5) on paranenud rühma- ja paaristöö oskused.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

  1. loodusõpetus I kooliaste: 1.4 Loodusainete lõiming teiste ainevaldkondadega (eesti keel, matemaatika, kunstiained, kehaline kasvatus); 2.1.4.2 Aastaajad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu;

      2) läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng; väärtused ja kõlblus.

Meetodid:

Meetodid:

1) ineraktiivne jutustus, arutelu,

2) loodushariduslikud mängud,

3) rühmatöö.

Programmis kasutatakse materjale loodusmuuseumi õppekogudest (herbaarlehed, rähni keele ja sipelgapesa mulaaž, erinevad linnupesad) ning spetsiaalselt selle programmi jaoks tehtud ja kogutud materjale (loomanahkade komplekt, suur kirjurähni ja metsnugise topised, rähni munade mulaažid, sinilille seemned ja päris sipelgad luubiga uurimiseks).

Juhis õpetajale:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Klassiruumis peaksid olemas olema liigutatavad lauad ja toolid, võimalusel kraanikauss ja prügikast. Ruumis võiks olla võimalus ringi liikuda.

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste

Kestus:

1 tund

Grupi suurus:

30

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

110€

Lisainfo:

110€ üks programm, väljaspool Tallinna asuvatele koolidele lisandub transpordi tasu

Läbiviimise koht:

Koolis, siseruumides

Maakond:

Harjumaa

Otsekontakt:

Programmi läbiviija:

Ly Vetik

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Programm toimub koolis. Kooli ruumidesse luuakse 4 interaktiivset loodusmuuseumi õppekogudel põhinevat keskust, mille juurde kuuluvad õppematerjalid ja -vahendid. Programmi viib läbi loodusmuuseumi õpetaja. 

Programmi sissejuhatavas osas toimub lühike tutvumismäng ja iga õpilane saab endale erineva looma pildiga kaelasildi, mille abil toimub gruppidesse jagunemine. Igas keskuses lahendatakse küsimus: mis erinevatel aastaaegadel looduses toimub, kuidas see loomi ja taimi mõjutab ja mida nad teevad, et hakkama saada läbi jutustuste, arutluste, rühmatööde.

Õppeprogrammi lõpetab õpilaste loovust arendav tagasiside mäng, millega kinnistatakse varem kuuldut nähtut.

Viimati uuendatud:

21.01.2022