Rahvusparkide kobarlogo
Rahvusparkide kobarlogo

Eestimaa rahvusparkide programm keskendub Eesti looduskaitse süsteemi tutvustamisele rahvusparkide näitel. Saadakse põgusalt tuttavaks kõigi 6 rahvuspargiga ning põhjalikult tutvutakse oma kodule lähima rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtustega. Aktiivtegevuste käigus ehitatakse üheskoos rahvuspargi mudel ja mängitakse rollimängu. Rollimängu käigus saadakse teada erinevate sihtrühmade huvid ja vajadused kaitsealal.

Programm toimub koolis (2x45 min) või rahvuspargi külastuskeskuses koos matkaga (3h).

Õpipädevused:

enesemääratluspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane:
- mõistab kaitsealade vajalikkust;
- teab looduskaitse põhimõtteid ja põhimõisteid (sh rahvuspark, piiranguvöönd, sihtkaitsevöönd, reservaat);
- teab kuut Eestimaa rahvusparki ja oskab neid kaardil näidata, on tutvunud rahvusparkide peamiste väärtustega;
- tunneb põhjalikumalt oma kodukoha rahvuspargi loodus- ja kultuuriväärtusi;
- mõistab erinevate gruppide huvisid ja vajadusi kaitseala maastikul (erinevad liigid, matkajad, kohalikud elanikud, talunikud, arendajad jne);
- mõistab inimese ja keskkonna seoseid ning suhtub vastutustundlikult ümbritsevasse elukeskkonda;
- tegutseb koostöös oma klassikaalastega;
- oskab looduses liikuda ja naudib looduses liikumist, oskab märgata looduskaitselisi väärtusi.* (kui programm toimub koos matkaga kaitsealal).

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

7-9. kl III kooliaste - Ainevaldkond“ Loodusained“ Bioloogia: Ökoloogia ja keskkonnakaitse; Kaardiõpetus
Gümnaasium – Bioloogia – bioloogia uurimisvaldkond, ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud: geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetus

Meetodid:

Meetodid ja vahendid:

•Arutelu looduskaitse vajalikkusest.
•6-minutilise Eesti rahvusparke tutvustava video vaatamine. Vahendid: internetiühendusega arvuti, suur ekraan, kõlarid.
•Eesti kaardil rahvusparkide asukoha otsimine. Vahendid: Eesti kaart.
•Rühmatööna põgenemistoa meetodil tutvumine 6 rahvuspargi loodus- ja kultuuripärandi väärtustega.
•Rühmatööna rahvuspargi mudeli ehitamine storyline meetodil. Vahendid: rahvuspargi kaart, iseloomulike mets- ja koduloomade kujud, tähtsamad rahvuspargi objektid.
•Rollimäng rühmades. Vahendid: rahvuspargis tegutsevate huvirühmade rollimängu kaardid. 
 

Juhis õpetajale:

Enne programmi on soovitatav õpilaste eelteadmised looduskaitse ja Eesti rahvusparkide teemal aktiveerida.

Koolis toimuva programmina (2x45 min) on vajalik video näitamise võimalus ning kõlarid.

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku e-kirja teel.

Rahvuspargis toimuva programmi üks osa toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikkest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2x45 min või 3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Koolis toimub programm eelistatult talvisel ajal, vajadus on ekraani, kõlarite ja arvuti järele.

Rahvuspargis on eelistatud programmi toimumiseks kevadine või sügisene aeg. Programm toimub Soomaa külastuskeskuses ja Kopra loodusrajal (1,2 km), kus on taristu turvaliseks raja läbimiseks loodust tallamisega kahjustamata.

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga saab osaleda  looduskeskuses ja läbida Kopraraja matkajast 660 m pikkuse lõigu (edasi-tagasi).  Raja alguses on invakäimla. 

Läbiviimise koht:

kool või Soomaa rahvuspargi külastuskeskus

Läbiviimise asukoht:

59.4313216, 24.7037952

Programmi läbiviija:

Maigi Säinas, Keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS (5 min)

Tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid.  

TEGEVUSTE KÄIK

1. Tutvumine kuue Eesti rahvuspargiga (35 min).  Arutleme looduskaitse tähtsuse üle. Otsime kuue Eesti rahvuspargi asukohad Eesti kaardil ning vaatame 6-minutilist filmi, mis annab lühiülevaate kõigist Eestimaa rahvusparkidest. Mängime sissejuhatavat mängu põgenemistoa meetodil, kus küsimused tutvustavad 6 rahvuspargi loodust ja kultuuripärandit.
2. Rahvuspargi mudeli ehitamine storyline meetodil (25 min). Mudeli ehitamise käigus saame ülevaade kaitsekorrast ja rahvuspargi peamistest loodusväärtustest: maastikust, kooslustest, tähtsamatest objektidest. Käsitleme mõisteid: reservaat, sihtkaitsevöönd, piiranguvöönd.
3. Rollimäng (35 min). Mängus asetavad õpilased ennast erinevate rahvuspargis tegutsevate huvigruppide rolli ning asuvad otsima lahendust probleemile, mille lõpplahendus peab tagama keskkonna jätkusuutliku toimimise. Rollimängu käigus saame aru, et kaitsealal tegutsevatel huvigruppidel on erinevad vajadused ning võimalikud huvide ristumised. Ometi on vajalik leida kõiki osapooli rahuldavad kokkulepped. 

4. *Matkame rahvuspargis (70 min), see annab võimaluse kogeda rahvuspargi maastikku ja näha iseloomulikke kooslusi, liike ning otsida loodusest loomade tegutsemisjälgi.

KOKKUVÕTE (10 min)

Programmi lõpuringis väljendab iga osaleja oma uusi kogemusi või teadmisi.

*Programmi tegevusi rakendatakse vastavalt programmis osalejate vanusele ning programmi läbiviimise kohale. Matk toimub vaid juhul kui programm toimub rahvuspargis.

Viimati uuendatud:

21.02.2023