pruun suurkõrv
Lennart Lennuk

Näitusel „Hirmus armas nahkhiir“ toimuvas tunnis uurime, kas nahkhiired on hiired, linnud või imetajad. Mida nahkhiired söövad ja kas Eestis leidub vereimejaid nahkhiiri? Nende omapäraste loomade eluviisi eri tahkude tundmaõppimiseks mängime mitmesuguseid mänge ja kuulame nahkhiirte tekitatud helisid. Milline näeb välja nahkhiirte aastaring ja mida tuleks teha kui leiame talvel nahkhiire? Tund näitusel „Hirmus armsad nahkhiired“ annab põnevust tekitava kogemuse, mis suunab õpilasi edaspidi loodust veelgi rohkem väärtustama.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
suhtluspädevus

Interdisciplinary integration:

  1. Loodusõpetus I kooliastmes: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad. Maismaataimed ja -loomad, välisehitus ja mitmekesisus.
  2. Praktilised tööd ja IKT rakendamine: 4. õppekäik: organismid erinevates elukeskkondades.
  3. Läbiv teema: keskkond ja jätkusuutlik areng.

Guidance for teacher:

Palume õpetajal programmis osaleda ning toetada programmi läbiviijat ja õpilasi.

Kitsaste treppide ja ilma liftita maja seab piirangud liikumispuudega inimestele. 

Target group:

1-3 klass I kooliaste

Duration:

45 minutit

Group size:

26

Occurence time:

Aastaringselt

Additional info:

1.klass: 2 euri õpilane, alates 2.klassist 5 euri õpilane klassile 2 saatjat tasuta.

Pärast tundi on võimalik külastada muuseumi näitusi.

Place of performance:

Eesti Loodusmuuseum

Program performer:

Ly Vetik, Tiiu Liimets, Anna-Grete Rebane, Meriliis Kotkas

Language:

Eesti keel

Last saved:

27.05.2020