Kivimidte kogu
Pernova Hariduskeskus

Õppeprogramm tutvustab erinevaid Eesti maapõue kivimeid ja nende kaevandamisega seotud probleeme ning mittekaevandavate maavarade potentsiaale tulevikus.

Lähemalt vaadeldakse Eestis kaevandatavate ja mittekaevandatavate maavarade:

  • kasutusala ja leiduvust;
  • kasutusvõimaluste ja vajaduste uurimine;
  • kaevandatavate maavaradega seotud probleemid ja neile võimalike alternatiivide leidmine (esitlus).

Soovituslik 10.-11. kl - geograafia ainekava: Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid; Maa kui süsteem; bioloogia ainekava: Evolutsioon ja ökoloogia - Keskkonnakaitse.

 

Relation to curriculum:

digipädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

ülevaade fossiilsete kütustega kaasnevatest keskkonnaprobleemide tekkepõhjustest ja nende võimalikest leevendusmeetmetest;
teab taastuvate energiaallikate lahendustest ja potentsiaalist ning kirjeldab neid;
selgitab alternatiivsete energiaallikate kasutamist ja tehnoloogiast Eestis, teab ja selgitab energiamajanduse jätkusuutlikkusest ning selle mõjust looduskeskkonnale.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekava üldosaga: arendatakse õpilaste väärtuspädevust, arendatakse huvi loodusteaduste  vastu, omandades uusi teadmisi ja lahendusi, õpipädevuste arendamisel omandavad õpilased oskused leida loodusteaduslikku infot, sõnastada probleeme ja uurimisküsimusi, teha kokkuvõtteid-järeldusi esitatud näidete põhja.

Ainetevaheline lõiming:   Gümnaasiumi   geograafia, füüsika: energiamajandus ja keskkonnaprobleemid. Taastumatud ja taastuvad energiaressurssid energiamajanduses;  taastuvate energiaressursside potentsiaal Eestis, suurendades meie energeetilist julgeolekut ja jätkusuutlikkust.

Sotsiaalained - loodusainete õppimine aitab mõista inimese ja ühiskonna toimimist, kujundab oskust näha ühiskonna arengu seoseid keskkonnaga, teha teadlikke valikuid.

Programm lähtub teaduslikust maailmavaatest. Programmides käsitletakse vastavalt teemale ja tegevustele seostatult loodus-, kultuuri-, sotsiaalset ja majanduslikku keskkonda. 

Methods:

Meetodid: arutelu, vaatlus, määramine, info leidmine ja analüüsimine.

Vahendid: I-Pad, kaardid, tööleht, kivimite kollektsioon.

 

Guidance for teacher:

Kaasasoleva õpetaja/ saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ja vajadusel täita muid kokkulepitud ülesand.

NB! Kaasa vahetusjalanõud.

Target group:

Gümnaasium

Duration:

2 x 45 minutit

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis
Talv

Price:

140€

Additional info:

Grupi suurus 12- 24 õpilast.

Maksumus: kuni 12-le  2x45 min 70€ kuni 24-le  2x45 min 140€.

Vajadusel erikokkulepped, toitlustus ja hinnapakkumised.

Ratastooliga ligipääs hoovialal ja majas.

Keskusel olemas tasuta parkla (ka bussid).

Place of performance:

klassiruum, Pernova Loodusmaja, A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu

Location of execution:

58.375443925788, 24.5311939

Program performer:

Kadri Kilusk (Bioloogia MSc) ja/või Mari Sisask (Bioloogia MSc), vt lisa Pernova Hariduskeskuse lehelt

Language:

Eesti keel

Last saved:

02.03.2021

Long description:

Õpilased töötavad individuaalselt ja rühmadena.

Sissejuhatus (15 min): arutelu - Eestis kaevandatavad ja mittekaevandatavad maavarad ning nende kasutusvõimalused.

Teemaarendus (60 min):

  • Tutvumine põlevkivi kaevandamisega seonduvate keskkonnaprobleemidega ja kuidas põlevkivi olelustsüklit (lifecycle) kasutades saaks seda palju efektiivsemalt erinevates tööstustes ära kasutada, vähendades keskkonnaprobleeme.
  • Tutvumine alternatiivsete energiaressurssidega. Tuule-, päikese- ja biogaasi energia kasutamise   potentsiaal ja tehnoloogia (tuulegeneraatorite ja päikesepaneelide tööpõhimõtted).

Kokkvõte(15 min): vestluse ja arutelu käigus järeldused energiamajanduse tuleviku suundadest, mis vähendavad keskkonnaprobleeme.