placeholder

Õppepäev on jagatud kaheks tunniajaliseks osaks. Keskendutakse taaskasutuse ja säästliku ning jätkusuutliku tarbimise olulisusele, julgustatakse väljendama oma ideid ja mõtteid ning antakse võimalus loominguliseks tegevuseks taaskasutades looduslikke materjale. Õppekäigul kasvuhoonetesse võimaldatakse õpilasel tunnetada paremini taimeriigi mitmekesisust ning mõista, kuidas kasutatakse ja kuidas võiks ise kasutada taimi igapäevaelus. Õpilased saavad ise kõike praktiliselt kogeda ning näha, teha fotosid ja märkmeid, avaldada oma mõtteid ja arvamusi. Vastavalt osalejate arvule varustatakse õpilased õppepäeva alguses juhendajate poolt töölehtede, kirjutusvahendite ja loovülesandeks vajalike vahenditega.

Relation to curriculum:

ettevõtlikkuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilased mõistavad säästliku ning jätkusuutliku tarbimise olulisust ning enda vastutust selles.
Praktilise tegevuse käigus suureneb õpilaste võime ja oskus luua uusi esemeid taaskasutades
erinevaid looduslikke materjale. Õppekäik kasvuhoonetes võimaldab õpilasel tunnetada paremini
taimeriigi mitmekesisust ning selle olulisust.

Interdisciplinary integration:

Õppepäev “Taaskasutus ja säästlik tarbimine” toetab II ja III kooliastet läbivat looduse sügavama mõistmise ja loominguliste võimete arendamise süvendamist ning isikupära ja erinevate lahenduste väärtustamist.

Methods:

Diskussioon, iseseisev töö, paaristöö ja rühmatöö, näitlikustamine, ülesannete lahendamine, praktilised tegevused siseruumi õppeklassides ning kasvuhoonetes.

Guidance for teacher:

Palume eelnevalt anda teada, kui õppepäeval osalevad erivajadusega õpilased. Võimalus on valida õppeprogrammi algusaeg: 11.00, 12.00 või 13.00. Kohtumispaik on botaanikaaia peasissepääsu juures parkimisplatsil. Õppepäeva algul jagatakse õpilased kahte võrdsesse rühma. Seoses õpilaste jagamisega kahte rühma on vajalik vähemalt kahe õpilaste hulgas autoriteeti omava koolipoolse täiskasvanu juuresolu, kes innustavad õpilasi õppepäevast aktiivselt osa võtma, jälgivad, et õpilased käituvad vastavalt headele tavadele, vajadusel kutsuvad õpilasi korrale ja lahendavad konflikte ning abistavad õpilasi õpiülesannete täitmisel. Õppepäev toimub sisetingimustes, loodusmajas viibimiseks palume kaasa võtta vahetusjalanõud. Palume kaasa võtta ka osalevate õpilaste nimekiri. Õpetajale anname õppepäeva alguses tagasisidelehe, mille palume tagastada täidetuna õppepäeva lõpus.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

2 tundi

Group size:

36

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

300€

Additional info:

Maksumus

Grupile kuni 25 õpilast 150.00 (koos käibemaksuga);

Grupile 26 ‒ 36 õpilast 300.00 (koos käibemaksuga).

Place of performance:

Tallinna Botaanikaaed

Location of execution:

59.469824526927, 24.8783611

Program performer:

Tallinna botaanikaaia töötajad.

Language:

Eesti keel

Last saved:

11.12.2020