Loodusmets Vällamäel
Helen Kivisild

Programmi eesmärk on õppida pinnamoe kujutamist kaardil (samakõrgusjooned, reljeef, tingmärgid), suuremõõtkavalise kaardi ja kompassi kasutamist ning selle järgi orienteerumist maastikul. Lisaks õpitakse lugema pulssi ning analüüsima füüsilise koormuse mõju inimese pulsi sagedusele ning selle seosed füüsilise tervisega. Õppeprogrammi käigus tutvustatakse Haanja looduspargi väärtusi ja rekordeid ning antakse üle looduskaitse eesmärkidest. 

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Study result:

Õpilane:
- mõistab kaitsealade vajalikkust;
- teab Haanja looduspargi väärtuseid ja rekordeid, kaitsealal liikumise reegleid;
- tutvub Vällamäe matkaraja ja selle loodusväärtustega;
- oskab kasutada kompassi ja kaardi järgi orienteeruda;
- oskab kirjeldada samakõrgusjoonte järgi Vällamäe suhtelist ja absoluutset kõrgust ning nõlvade kallet;
- mõistab kujutada pinnamoodi tasapinnaliselt ja profiilis;
- oskab mõõta pulssi ja proovib praktiliselt läbi füüsilise koormuse mõju pulsi sagedusele;
- teab ja oskab märgata loodusmetsa ja majandusmetsa erinevusi.

Interdisciplinary integration:

Seos õppekavaga:

4-6 kl II kooliaste, loodusõpetuse ainekava: 2.12. Eesti pinnamood. Pinnamood ja pinnavormid. Pinnamoe kujutamine ja lugemine kaardil. Absoluutne ja suhteline kõrgus. Suurpinnavormid: kõrgustik, madalik, tasandik. Mandrijää osa Eesti pinnamoe kujunemises.  2.9. Taastuvad ja taastumatud loodusvarad.

7-9 kl III kooliaste, Geograafia ainekava põhikoolile: 3.1.1. Kaardiõpetus. Suundade määramine, asimuut. Mõõtkava liigid ja erineva mõõtkavaga kaardid. 3.1.3. Pinnamood. Pinnavormid. Pinnamoe kujutamine kaardil. Pinnamoodi kujundavad välistegurid. Murenemine, vooluvee, tuule, põhjavee, liustike, mere ja inimtegevuse osa pinnamoe kujunemisel.

Methods:

 1.  Kompassi ja kaardi kasutamine (Vällamäe parklas jagatakse õpilased paaridesse, jagatakse õppevahendid, tuletatakse meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määratakse asukoht kaardil ja liikumissuund);
 2. Oma asukoha leidmine kaardil;
 3. Samakõrgusjoonte lugemine kaardil vaatluspunktides, kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
 4. Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
 5. Ilmakaarte määramine kaardi abil;
 6. Arutelu ja võrdlus majandusmetsa ja loodusmetsa erinevused, meeldivus ja liigirikkus;
 7. Vaatlus - uhtorg, pinnavormide kujunemine, erosioon.

Guidance for teacher:

Vajadusel palun õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist.

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.
Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu.

Programm toimub matkarajal, seetõttu palume:

* Hiljemalt programmile eelneval päeval selgitada õpilastele ja teavitada vanemaid, kuhu ja mida õppima minnakse. Vajalik on ilmastikule vastav riietus, peakate, soovituslikult veekindlad maastikul liikumiseks sobivad jalanõud. Matkakotti kaasa pakkida oma jook, lõunasöök, vihmakeep.
* Programmi eel meenutada osalejatele, kuidas käituda looduses (ei tee valju häält, ei kasuta nutiseadmeid ega prügista) ja teavitada neid võimalikest ette tulevatest ohtudest (puugid, rästikud, libedus rajal).

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Duration:

3 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Sügis

Price:

0€

Additional info:

Programmi toimumiseks on eelistatud kevadine või sügisene aeg. Programm toimub loodusrajal, kus on taristu turvaliseks raja läbimiseks loodust tallamisega kahjustamata. Raja kõige füüsiliselt raskem lõik on tõus Vällamäkke. Varume selleks aega, igaüks võtab tõusu omale sobivad tempos. 

Õppeprogramm ei kohaldu nägemis-, kuulmis-, vaimupuudega osalejatele. Ratastooliga pole võimalik osaleda.

Place of performance:

Vällamäe matkarada, Haanja looduspark

Location of execution:

59.4348, 24.7436

Program performer:

Helen Kivisild, keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni spetsialist

Language:

Eesti keel

Last saved:

27.01.2021

Long description:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (20 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid ja ajakava;
- toimub kaitseala tutvustus, asukoha määramine kaardil, tutvumine raja skeemiga;

TEGEVUSTE KÄIK

 1.  Vällamäe parklas jagatakse õpilased paaridesse, jagatakse õppevahendid, tuletatakse meelde kaardi leppemärgid ja kompassi kasutamine, määratakse asukoht kaardil ja liikumissuund;
 2.  Rada läbitakse töölehte täites - asukoha leidmine kaardil, samakõrgusjoonte abil vaatluspunktide kõrguste kandmine tabelisse ja Vällamäe profiili joonistamine;
 3. Pulsi mõõtmine Vällamäe jalamil ja tipus – erinevuste võrdlemine ja analüüs;
 4. Ilmakaarte määramine kaardi abil;
 5. Majandusmetsa ja loodusmetsa võrdlus;
 6. Pinnavormide kujunemine, erosioon, uhtorg;

* Soovi korral piknik osalejate poolt kaasa võetud toiduga Vällamäe otsas või matkaonni juures.

KOKKUVÕTE (15 min)
- programmi lõpuringis väljendab õpilane programmi jooksul saadud uusi teadmisi ja kogemusi.