placeholder

Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast.

Retk Pargi- ehk Lastekodumäele – annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest, taimestikust ning tutvustab  I ja  II maailmasõjaga seotud paiku. Retk on Vaivara Sinimägede muuseumi juurest Pargi- ehk Lastekodumäele, kus arutame Sinimägede tekke üle ja on võimalik külastada I maailmasõja ajal  mäe sisse rajatud käike, kus on näha ka mäe sisemust. Antakse ülevaade toimunud lahingutest ja järgnenud muutustest maastikupildis (metsa kadumine, pinnase teisaldamine jne).  Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiline ülesanne – Pargi- ehk Lastekodumäele tänase Sinimäe asula eri aegade kaartide lugemine, positsioneerimine ja maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta jooksul. Juhendaja annab ülevaate topograafiast ning  kaardi mõistmise algtõdedest.  Ülesande lahendamiseks lepitakse kokku kindel aeg, meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak. Aja lõppedes analüüsitakse tehtut koos juhendajaga ning näidatakse ära vead, kui neid on. 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut ja veenduda eesmärkide täitmises.

Tagasiside küsimine:

Pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt õpetajatelt suuliselt ja e-maili teel  tagasisidet.

 

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus
tunnetus- ja õpioskused

Õpitulemused:

Programmis osaleja:
mõistab, et maastik mõjutab inimeste otsuseid ja inimeste otsused mõjutavad muutusi maastikul
oskab ennast positsioneerida maastikul
oskab eri aegade kaartide järgi aru saada muutustest maastikul
mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid: mõistab looduse ja sotsiaalkultuurilise keskkonna seoseid ja eripära: huvi looduse ja ümbritseva keskkonna vastu võimaldab väärtustada looduse mitmekesisust, sh elurikkust, ühiskonna ajalugu ja kultuuri ning loodushoidu ja kestlikkust.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

Seos õppekavaga:

PK Loodusõpetus: Elus- ja eluta loodus.  Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal, Sinimägede teke , kivimid

PK Geograafia: Kaardiõpetus. Pinnamood 

PK ja gümnaasiumi  ajalugu: I ja II maailmasõda 

Gümn Geograafia: Rahvastik ja majandus 

Loodusainete ja ajaloo lõiming

Meetodid:

Meetodid: Juhendajaga retk, paikvaatlus koos positsioneerimise ja  kaardi lugemisega. Kaartide  võrdlus ja  analüüs. Grupitöö ja ajurünnak. 

Õppematerjalid ja vahendid:

näitlikud materjalid: skeemid, pildid

neli erinevat kaarti

Juhis õpetajale:

Juhis õpetajale:

Õpikeskkonna eripära on künklik maastik. Võib esineda kõrgema rohuga lõike, mis vihmase ilma puhul on märg. Riietus mugav ja sobilik looduses liikumiseks. Arvestada tuleb Eesti muutlike ilmaoludega. Võimaluse korral võtta kaasa taskulamp.

Programm on kohandatav puudega õpilastele, kuid vajalik on eelnev kokkulepe.  Korraga saame vastu võtta maksimaalselt 2 rühma

Soovitame lisaks programmile külastada Sinimägede Muuseumi.

Sihtgrupp:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

2 h

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

160€

Läbiviimise koht:

Vaivara Sinimäed ja Sinimäe alevik

Läbiviimise asukoht:

35.9392072, 14.4141228

Programmi läbiviija:

Vaivara Sinimägede Muuseum Roheline 19D Sinimäe , vaata lähemalt programmi kirjelduse failist

Keel:

Eesti keel
Vene keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogramm koosneb kahest põhiosast.

Retk Pargi- ehk Lastekodumäele – annab ülevaate maastiku eripäradest, tekkeloost, geograafilistest ja geoloogilistest iseärasustest, taimestikust ning tutvustab  I ja  II maailmasõjaga seotud paiku. Retk on Vaivara Sinimägede muuseumi juurest Pargi- ehk Lastekodumäele, kus arutame Sinimägede tekke üle ja on võimalik külastada I maailmasõja ajal  mäe sisse rajatud käike, kus on näha ka mäe sisemust. Antakse ülevaade toimunud lahingutest ja järgnenud muutustest maastikupildis (metsa kadumine, pinnase teisaldamine jne).  Keskkonnahoidlike väärtushoiakute ja käitumisharjumuste kinnistamiseks räägime Vaivara maastikukaitsealast ja seal lubatud tegevustest.

Praktiline ülesanne – Pargi- ehk Lastekodumäele tänase Sinimäe asula eri aegade kaartide lugemine, positsioneerimine ja maastikuliste muutuste analüüs umbes 80 aasta jooksul. Juhendaja annab ülevaate topograafiast ning  kaardi mõistmise algtõdedest.  Ülesande lahendamiseks lepitakse kokku kindel aeg, meetoditeks on õpilaste grupitöö ja ajurünnak. Aja lõppedes analüüsitakse tehtut koos juhendajaga ning näidatakse ära vead, kui neid on. 

Kokkuvõtete tegemine vestluse, küsimuste-vastuste vormis, et kinnistada õpitut ja veenduda eesmärkide täitmises.

Tagasiside küsimine:

Pärast õppeprogrammi toimumist küsitakse grupi saatjatelt õpetajatelt suuliselt ja e-maili teel  tagasisidet.  

Viimati uuendatud:

17.05.2022