Harjutuse käigus sorteeritud jäätmed.
Sorteeritud jäätmed. Foto: Mari Kala

- Mis on jäätmed ja kuidas need tekivad?
- Miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine ning kuidas see säästab keskkonda?
- Mis on jäätmekäitluse hierarhia?
- Mis erinevus on korduskasutusel ja taaskasutusel?
- Mis saab minu jäätmetest?
- Kuidas igaüks saab vähendada jäätmeteket?

Küsimused saavad vastused läbi arutelude ja aktiivtegevuste. Veel räägime ringmajandusest, kordame üle  jäätmete liigiti kogumise põhimõtted ning uurime tooteid, mis on tehtud jäätmetest. 
Õppeprogrammi abil mõistetakse, et jäätmed on inimese tekitatud probleem ning nende liigiti kogumine vajalik. Jäätmeid liigiti kogudes osaleme me kõik ringmajanduses, suuname olemasoleva materjali uuteks toodeteks ning hoiame sellega kokku energiat ja veekulu. Nii osaleme jätkusuutliku arengu tagamisel.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Õpitulemused:

Õpilane teab:
- et jäätmed on ainult inimese tekitatud probleem ning seetõttu on igaühel kohustus ja vastutus jäätmeid liigiti koguda;
- et ringmajandus on kooskõlas jätkusuutliku arenguga ja teab enda rolli selles;
Õpilane oskab:
- jäätmeid sorteerida ja vähendada jäätmeteket igapäevaste valikutega.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

1-3 kl I kooliaste  Inimene. Õppesisu: Inimese elukeskkond.

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. Õppesisu: Inimese mõju keskkonnale. Jäätmekäitlus. Säästev tarbimine.

7-9 kl III kooliaste - Elus- ja eluta looduse seosed. Õppesisu: Inimtegevus, tehnoloogia ja looduslik tasakaal. Energia tarbimine ja materjalide taaskasutamine. Euroopa ja Eesti asustus. Õppesisu:  Linnastumisega kaasnevad majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium ja täiskasvanud – Bioloogia: Keskkonnakaitse Säästva arengu strateegia rakendumine isiklikul, kohalikul, riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil. Looduskaitse seadusandlus ja korraldus Eestis. Kodanikuaktiivsusele tuginevad loodus- ja keskkonnakaitselised suundumused ning meetmed. Geograafia: Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Energiamajandusega kaasnevad keskkonnaprobleemid.

Läbivad teemad keskkond ja jätkusuutlik areng,  tervis ja ohutus ning väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, inimeseõpetus ja ühiskonnaõpetus.

Meetodid:

Õppeprogrammis kasutatakse:

  • slaidiesitlus; 
  • praktiline jäätmete sorteerimine (vahendid: olmejäätmed ja värvilised konteinerid liigiti sortimiseks);
  • praktiline töö jäätmest uue tooteni teekonna visualiseerimine (vahendid: jäätmed, uued tooted, vaheetapid);
  • arutelu, mida igaüks saab teha jäätmetekke vähendamiseks.

Juhis õpetajale:

Programm toimub klassiruumis. Esitluse näitamiseks on vaja projektorit ja kõlareid. 

Õppeprogrammi kestvus kokkuleppe kohaselt 45 või 2x45 minutit.

Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Teemat täiendavaid jäätmeteemalisi videoklippe leiab siit.

Õppeprogrammi tellides kohustub õpetaja pärast programmi toimumist andma programmile kirjaliku tagasiside keskkonnahariduse portaali kaudu. 

Sihtgrupp:

1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Talv

Hind:

0€

Läbiviimise koht:

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus, kool.

Programmi läbiviija:

Enri Uusna, keskkonnahariduse büroo spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava: 

Sissejuhatus (10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid
- arutelu: Mis on jäätmed? Kuidas jäätmed tekivad ja kui palju oled jäätmeid tekitanud täna?

Tegevuste käik (65 min)
- slaidettekanne koos aruteluga. Jäätmete teke ja liigitus, jäätmekäitluse hierarhia. Korduskasutus, taaskasutus ja mina ise ringmajanduse osana, jäätmete liigiti kogumise vajalikkus ja süsteem Eestis, seos jätkusuutliku arenguga.

- praktiline sorteerimisharjutus ja jäätmest uue tooteni teekonna visualiseerimine. Näited taaskasutatud materjalidest toodetest.

- arutelu: kuidas saab igaüks jäätmeid vähem tekitada.

Kokkuvõte (15 min) 
- teadmiste kinnistamine, iga osaleja annab 3 lubadust, kuidas ta edaspidi jäätmeteket vähendab.

45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

03.03.2021