LK logo

Programm tutvustab Eesti looduskaitsesüsteemi põhimõtteid. Läbi aktiivtegevuste saavad osalejad teada looduskaitse ajaloost, Eestimaa loodus- ja kaitseväärtustest, tunnevad kaitsealade tüüpe ja vööndeid. Arutletakse kas ja kelle eest on vaja loodust kaitsta ning kuidas igaüks saab panustada loodushoidu süsteemi.  Õpilased oskavad märgata ja teada anda keskkonnarikkumistest.

Õpipädevused:

digipädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Õpitulemused:

II kooliastmes
Õpilane oskab:
- põhjendada looduskaitse vajalikkust;
- nimetada ja näidata kaardil kuus Eestimaa rahvusparki, mõningaid enda kodumaakonna kaitsealasid ja nimetada kaitsealade väärtuseid (kaitsealuseid liike, maastikulist eripära jms).
Õpilane teab:
- inimtegevuse mõju meid ümbritsevale loodusele sh kaitsealadele;
-looduskaitse üldisi põhimõtteid;
Õpilane väärtustab:
- elurikkust

III kooliastmes ja gümnaasiumis õpilane lisaks eelnevale:
- oskab kasutada Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakendust;
- teab looduskaitse ajalugu ning mõistab põhjalikumalt looduskaitse süsteemi.

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

II kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ - Loodusõpetus:   2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis.

III kooliaste: Ainevaldkond „Loodusained“ - 2.2. Bioloogia, 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse.

Gümnaasium: Ainevaldkond „Loodusained“ – 2.1  Bioloogia, 2.1.4.4. IV kursus „Evolutsioon ja ökoloogia“, Keskkonnakaitse. 

Läbivad teemad: Keskkond ja jätkusuutlik areng, tervis ja ohutus, väärtused ja kõlblus.

Lõimitud on loodusõpetus, bioloogia, geograafia.

Meetodid:

Kasutatavad meetodid:
- slaidiesitlus ja arutelu
- töölehtede täitmine paari kaupa ja võimalusel õpilastel arvuti kasutamise võimalusega. Töölehed on juhendaja poolt.
Töölehed on koostatud vastavalt vanusegrupile, maakondlikule eripärale ning tunni läbiviimise võimalustele (vastavalt kas tavalises klassiruumis või arvutiklassis).

Juhis õpetajale:

Enne õppeprogrammi on soovitatav õpilaste eelteadmised looduskaitse teemal aktiveerida.

Programm toimub võimalusel arvutiklassis, aga sobib ka tavaline klassiruum.
Esitluse näitamiseks on vajalikud projektor ning kõlarid; arvutiklassis vajalik õpilastel arvuti kasutamise võimalus vähemalt paari kaupa.


Vajadusel palume õpetajal enne programmi toimumist informeerida programmi läbiviijat osalejate erivajadustest, kui need võivad mõjutada õppeprogrammi läbiviimist. 

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada või ise kaasa teha.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel saabunud lingi kaudu.
Õpetaja rakendab õpilaste programmil saadud kogemusi ja teadmisi nende edasises õppetöös.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium

Kestus:

45 või 2 x 45 minutit

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Aastaringselt

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogramm ei sobi erivajadustega õpilastele.

Läbiviimise koht:

koolis

Programmi läbiviija:

Mari Kala, Keskkonnahariduse ja kommunikatsiooni osakonna peaspetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

Õppeprogrammi on võimalus läbi viia 45 ja 2x45 min programmina.

Õppeprogrammi tegevused ja ajakava:

SISSEJUHATUS (5min/ 10 min)
- tutvustatakse programmi eesmärke, töökorraldust, töövahendeid;
- arutelu käigus aktiveerime eelteadmised looduskaitse teemal.

TEGEVUSTE KÄIK (35 min/70 min)   
- slaidiesitlus ja arutelu: looduskaitse ajaloo tutvustus, looduskaitse korraldamise põhimõtted Eestis, kaitsealade tüübid ja vööndid, kaitstavad objektid ja elupaigatüübid, Maa-ameti looduskaitse kaardirakenduse (Looduskaitse, Natura 2000) abil Eesti ja lähemalt maakonna looduskaitsealadega tutvumine; keskkonnarikkumiste 
märkamine ja teavitamine riigiinfo telefonil 1247.
- töölehtede täitmine: paari kaupa töölehtede täitmine, millele järgneb arutelu.

KOKKUVÕTE (5min/10 min)
- programmi lõpuringis väljendab õpilane oma uusi teadmisi looduskaitse valdkonnas ja toob välja, kuidas tema saab panustada looduse kaitsmisse.


*45 minutilise programmi puhul toimuvad tegevused vähendatud mahus ja õpetajaga kokkuleppel.

Viimati uuendatud:

04.05.2021