Guidance for teacher:

Soovitused programmist osavõtjale: ilmastikule sobiv riietus ja jalanõud (soovitavalt kummik), kindlasti vihmakeep, vahetusjalatsid, kaasa toidumoon ja jook. Soovitavalt vahetusjalatsid. Toidu kaasavõtmisel palume jälgida tervislikkuse põhimõtet. Palume mitte kaasa võtta ühekordseid nõusid. Saame loodusmajast vajadusel anda vajalikud nõu. Samuti palume kaasavõetava toidu pakkimisel minimeerida pakendijäätmete tekkimist.

Target group:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste

Duration:

1 tund

Group size:

25

Place of performance:

Lilli loodusmaja ja selle ümbrus.

Program performer:

Ly Laanemets

Language:

Eesti keel

Last saved:

12.06.2020

Long description:

Seos õppekavaga: Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis; Eesti loodusvarad Õpitulemus Õpilane: selgitab keskkonnakaitse vajalikkust; põhjendab olmeprügi sortimise ja töötlemise vajadust ning sordib olmeprügi; analüüsib enda ja oma pere tarbimist ning hindab selle mõju keskkonnale; toob näiteid kodukoha ja Eesti keskkonnaprobleemide kohta ning pakub nende lahendamise võimalusi. nimetab taastuvaid ja taastumatuid loodusvarasid Eestis ning toob nende kasutamise näiteid; oskab eristada liiva, kruusa, savi ja turvast; toob näiteid taastuvenergia tootmise ja kasutamise võimaluste kohta oma kodukohas; selgitab mõistliku tarbimise vajadust, lähtudes seosest loodusvarad – tarbimine – jäätmed. Sissejuhatus õues ning õppemäng teemal maailma rahvaarvu kasvamine ning loodusressursid.  Loodusmajas maailma keskkonnaprobleemidest videoklippide vaatamine ning analüüsimine; Rühmatöö õppevahendi „Kus on elu säästlikum ja mõistlikum“ abil, ökojalajälje kalkulaatori kasutamine, loodusmaja keskkonnaaudit ning õppefilmi "Ökoloogiline jalajälg" analüüs; Lõunapaus. Loodusmaja ümbruses iseseisev ülesanne (umbes 0,5 tundi). Õppevahendi Savimaja“ abil savimaja maketi ehitus ning arutelu säästliku ehituse ja tarbimise teemadel. Kokkuvõttev arutelu. Kasutatavad õppemeetodid: jutustamine, vestlus, uurimine, iseseisev rühmatöö, praktiline tegevus.  
Maksumus: 150