Kes siin elab?
Ökokratt

Õpitakse tundma metsaelanike tegevusjälgi looduses, tutvutakse metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste tegemistega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi. Programm on sobilik koolieelealistele ja I astme õpilastele ja 4. klassi õpilasele.

Relation to curriculum:

digipädevus
enesemääratluspädevus
ettevõtlikkuspädevus
kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

Alusharidus:
Laps
- oskab kirjeldada aastaringi looduses, teab, mis on talve osa selles;
- teab, miks on valgus ja temperatuur metsataimedele ja -loomadele tähtsad;
- on tundma õppinud mõningaid metsale iseloomulikke taimi ja loomi; tunneb ära kuuse ja männi;
- väärtustab enda ja teiste tervist ning püüab käituda tervislikult ning ohutult;
- väärtustab keskkonda hoidvat ja keskkonnahoidlikku mõtteviisi;
- väärtustab elusloodust.
I kooliaste õpilane:
1) teeb ilmavaatlusi, iseloomustab ilma ning valib ilmale vastava välisriietuse;
2) kirjeldab loodus- ja tehisobjekte erinevate meeltega saadud teabe alusel;
3) märkab muutusi looduses ning seostab neid aastaaegade vaheldumisega;
4) toob näiteid erinevate organismide eluavalduste ja omavaheliste seoste kohta eri
aastaaegadel;
5) toob näiteid looduses toimuvate aastaajaliste muutuste tähtsuse kohta inimese elus;
6) tunneb kodukoha levinumaid taime- ja loomaliike;
7) käitub loodushoidlikult ning järgib koostegutsemise reegleid.
II kooliaste õpilane:
1) kirjeldab metsa kui ökosüsteemi, sh keskkonnatingimusi metsas;
2) võrdleb männi ja kuuse kohastumust;
3) iseloomustab ja võrdleb peamisi metsatüüpe kasvutingimuste järgi;
4) võrdleb metsatüüpide erinevates rinnetes kasvavaid taimi;
5) koostab metsakooslust iseloomustavaid toiduahelaid ja toiduvõrgustikke;
6) selgitab, kuidas kaitsta elurikkust metsas;
7) selgitab loodus- ja majandusmetsade kujunemist, nimetab säästva metsanduse
põhimõtteid.

Interdisciplinary integration:

Programmi seos riikliku õppekavaga 2. Läbiv teema „Keskkond ja jätkusuutlik areng“ 4. Läbiv teema „Kultuuriline identiteet“ 7. Läbiv teema „Tervis ja ohutus“ I kooliaste: 2.1.4.3. Organismid ja elupaigad, 2.1.4.7. Organismide rühmad ja kooselu, 2.1.4.10. Minu kodumaa Eesti. II kooliaste: 2.1.6.15. Elukeskkond Eestis, 2.1.6.12. Mets elukeskkonnana, 2.1.6.17. Loodus- ja keskkonnakaitse Eestis. III kooliaste: 2.2.4.2. Selgroogsete loomade tunnused,   Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava § 17. Valdkond Mina ja keskkond, § 18. Valdkond Keel ja kõne lg3 ja lg4, § 20. Valdkond Matemaatika, § 21. Valdkond Kunst, § 22. Valdkond Muusika, § 23. Valdkond Liikumine

Methods:

Uurimuslik õpe. Õppepäeval lahendavad õpilasedpraktilisi ülesandeid, teevad praktilisi töid looduses, määravad selgroogseid ja selgrootuid loomi nende karvkatet, uurivad ulukite toitu, toituvad looduslike võimaluste piires taimeosadest. Õppepäeva lõpus on kokkuvõtted ja arutelu.

Guidance for teacher:

Riietus ja jalanõud vastavalt ilmastikule, Palume kaasa võtta oma söök ja jook.

Target group:

Lasteaed
1-3 klass I kooliaste
4-6 klass II kooliaste
Täiskasvanud

Duration:

3 tundi

Group size:

28

Occurence time:

Aastaringselt

Price:

170€

Place of performance:

Puhta Vee Teemapark või haridusasutuse poolt soovitud paigas kohandatud õppeprogrammiga

Location of execution:

59.056192726488, 26.0098026

Program performer:

Priit Adler, Ain Aasa, Helgi Sammel

Language:

Eesti keel
Inglise keel
Vene keel

Last saved:

17.10.2021

Long description:

Sissejuhatus

15 min – Õppekäigu eesmärkide tutvustamine. Kuidas käituda metsas ja õppekäigul, ohutusreeglite selgitamine.   

Tegevused 2 h

Retkel loodusesse lahendavad õpilased praktilisi ülesandeid looduses, määravad selgroogseid loomi karvkatte ja kolba järgi, ekskremendi järgi, tegevusjälgede järgi looduses. Uuritakse ulukite karvkatet suvel ja talvel, uuritakse ulukite toitu. Osalejad toituvad looduslike võimaluste piires taimeosadest. Matkitakse loomade häälitsusi. Tutvutakse metsloomade lisasöötmise põhimõtete, jahimeeste vajalikkusega ning käsitleda loodushoidlikku ja keskkonnasõbralikku mõteviisi.

Kokkuvõte    

15 min - Kokkuvõte õppekäigust. Küsimus lasteaialastele ja I kooliastme õpilastele: kes elavad metsas ?

Mäng lasteaia lastele ja I kooliastme õpilastele: kus elab loom ja mida sööb!

Tegevus põhikooli õpilastele – tunne ära õpitud karvkate ja kolbad.