uurides läbi binokulaari vee pisielustikku
Anne-Ly Feršel

Õppeprogrammi eesmärk on selgitada vee tähtsust, limiteeritust, kasutust ja pöörata tähelepanu tarbimisest tulenevale negatiivsetele mõjudele. Kuidas kaitsta ja säästa vett. 

Suur ja väike veeringe, pinna ja põhjavesi, kuidas liigub vesi pinnases. Kaevanduste ja tööstuse mõju ning meie osa selles, tarbimise mõjud, "varjatud" vesi. 

Kodupiirkonna olukord puhta joogiveega, mis seda mõjutab.

Mida saan mina teha, et vett säästa?

Esitlus, aktiivtegevused, tööleht.

Eelneval kokkuleppel toimub lisaks siseprogrammile matk Kurtna järvestikus.

Õpipädevused:

kultuuri- ja väärtuspädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus

Seos õppekavaga ja ainetevaheline lõiming:

4-6 kl II kooliaste – Loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng, keskkonnakasutus. Põhjavesi. Joogivesi. Vee kasutamine. Vee reostumine ja kaitse. Vee puhastamine.

7-9 kl III kooliaste - Loomad, taimed, maastikud, loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng, keskkonnakasutus. Põhjaveega seotud probleemid Eestis. Põlevkivi kasutamine ja keskkonnaprobleemid. Põllumajandusega seotud keskkonnaprobleemid.

Gümnaasium ja täiskasvanud – keskkonnakasutus,  maastikud, loodus- ja keskkonnakaitse, säästev areng. Geograafia: Põllumajanduse mõju keskkonnale. Põhjavee kujunemine ning põhjavee taseme muutumine. Põhjavee kasutamine, reostumine ja kaitse. Loodusvarad ja nende kasutamine.

Läbivad teemad: Organismide rühmad ja kooselu, keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Lõiming: eesti keel, liikumisõpetus, 

Meetodid:

Esimene osa on programmi põhiosa. Teine osa – lisa tegevus, nõuab eelnevat kokkulepet.

I osa - looduskeskuses:

Iisaku Looduskeskuses, programm koosneb PP-esitlusest ja arutelust. Programmi käigus vaadeldakse, et kuidas säästa vett kodus või koolis. Kirjeldatakse, miks vesi on  hindamatu loodusväärtus ja kuidas teda  säästlikult kasutada. Vee jalajälg ehk peidetud vesi. Vee vaatamine mikroskoobiga, veeosakese mäng.

II osa – soovi korral ja eelneval kokkuleppel - õppesõit

1. Kurtna järvestikus toimuva õppekäigu jooksul tutvutakse erinevat tüüpi järvedega. Uuritakse inimtegevuste mõjusid (kaevandusvee juhtimine järvedesse, veehaarde ja karjääride mõju järvede veetasemele, umbjärvede muutmine läbivoolujärvedeks, puhkajate mõju) veekogudele ja järvestikule. Arutletakse erinevaid vee kasutamise ja säästmise võimalusi.

Programmi pikkus ja sisaldus sõltuvad vanusest, ilmast ja kohast kus õppeprogramm toimub.

Juhis õpetajale:

Eelteadmised: loodusteaduste alused

Oskused: kuulamisoskus, iseseisva ja rühmatöö oskused

Riietuda vastavalt ilmastikule.

Sihtgrupp:

4-6 klass II kooliaste
7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Kestus:

3 tundi

Grupi suurus:

24

Toimumise aeg:

Kevad
Sügis

Hind:

0€

Lisainfo:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi.

Söögipausi pidamise soovist palume õppeprogrammi läbiviijat ette teavitada, söögipausi aega ei ole õppeprogrammi sisse arvestatud

Läbiviimise koht:

Iisaku Looduskeskus (Keskkonnaamet), kool, Järve Biopuhastus, Kurtna järvestik

Läbiviimise asukoht:

59.095230043137, 27.316198139173

Programmi läbiviija:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Keel:

Eesti keel

Pikk kirjeldus:

SISSEJUHATUS ( 10 min) Tegevuste tutvustus, kodukord.


TEGEVUSTE KÄIK (100 min)   

ettekanne ja arutelu, mille eesmärk on selgitada vee tähtsust, limiteeritust, peamisi kasutusalasid.

Kaevanduste, tööstuse, igapäevase tarbimise mõju ning meie osa selles. Varjatud vesi. Kuidas kaitsta ja säästa vett.

Vee vaatamine mikroskoopidega.

Veeosakese mäng

KOKKUVÕTE (10 min) Miks on vaja vett säästlikult kasutada.

Eelneval kokkuleppel lisaks: (60 min) matk Kurtna järvede juurde + sõiduaeg.

 

Viimati uuendatud:

23.03.2023