lapsed vaatavad vaatetornist sood
Anne-Ly Feršel

Matk Kotka matkarajal (läbib soo, metsa ja vana liivakarjääri), mille käigus tutvutakse metsa, pinnase sh liiva ja soo loodushüvedega, nende kasutamise võimaluste ja erinevate keskkonnakasutuse  tagajärgedega loodusele ja inimestele.

Looduskeskkonna vaatlus, inimmõjude ja keskkonnakasutuse jälgede märkamine, mõtestamine.

Töölehtede täitmine. Tutvume erinevate keskkonnakasutuse toodetega.

Kokkuvõte, mida mina saan keskkonnamõjude vähendamiseks teha.

Relation to curriculum:

kultuuri- ja väärtuspädevus
matemaatika, loodusteaduste ja tehnoloogiaalne pädevus
õpipädevus
sotsiaalne ja kodanikupädevus
suhtluspädevus

Study result:

III kooliastmes
Teab: kuidas ohutult üksi ja kaaslastega looduses liikuda.
Tunneb: looduskeskkonna terviklikku mõju inimese tervisele;
Oskab: märgata ja sõnastada igapäevaseid loodushüvesid
Gümnaasium ja täiskasvanud
Lisaks eelnevale
Teab: Igapäevane tarbimine avaldab loodusele negatiivset mõju ja iga üks saab seda oma valikutega vähendada.
Tunneb: erinevaid keskkonnamõjude vähendamise võimalusi.
Oskab: teha igapäevases tarbimises keskkonnasõbralikumaid valikuid

Interdisciplinary integration:

7-9 kl III kooliaste - Ainevaldkond "Loodusained"

Bioloogia: 2.2.4.9. Ökoloogia ja keskkonnakaitse

Geograafia: 2.3.4.1. Kaardiõpetus 2.3.4.3. Pinnamood 2.3.4.6. Veestik

Gümnaasium: Ainevaldkond „Loodusained“ - 2.2.4.2. II kursus „Maa kui süsteem“,  2.2.4.3. III kursus „Loodusvarade majandamine ja keskkonnaprobleemid“.

Läbivad teemad: keskkond ja jätkusuutlik areng, väärtused ja kõlblus, tervis ja ohutus

Lõimitud: geograafia, bioloogia, ühiskonnaõpetus

Methods:

Retk soos, metsas ja mandriluidetel, liivakarjääris

vaatlused, loodushüvede märkamine ja sõnastamine, töölehtede täitmine kas üksi või paaris 

keskkonnamõju ja selle leevendamise arvutamine

arutelu ja ühine järelduste tegemine

erinevate koosluste juures erinevate toodete näidistega (N: turbabrikett) tutvumine.

Vahendid: Tööleht, kirjutusalus ja kirjutusvahend (on juhendaja poolt).

Guidance for teacher:

Enne õppeprogrammi on soovitatav aktiveerida õpilaste eelteadmised keskkonnakasutuse teemal.

Programmile tulles panna selga ilmastikule sobiv riietus, jalga niiskuskindlad (sajusel ajal veekindlad) jalanõud.

Retk on 4 kuni 6 km pikk, retke pikkus ja marsruut lepitakse kokku enne programmi toimumist

Programmi ajal võib õpetaja praktiliste tööde tegemisel õpilasi innustada ja abistada ning ka ise kaasa teha. Pärast programmi rakendab õpetaja programmil saadud teadmisi ja kogemusi edasises õppetöös.

Peale õppeprogrammi annab õpetaja programmile kirjaliku tagasiside e-kirja teel laekunud ankeedi kaudu.
 

Target group:

7-9 kl III kooliaste
Gümnaasium
Täiskasvanud

Duration:

4 tundi

Group size:

24

Occurence time:

Kevad
Suvi
Sügis

Price:

0€

Additional info:

Õppeprogrammi läbiviijad jätavad endale õiguse teha vastavalt olukorrale jooksvaid muudatusi ja teavitavad nendest retkele tulnud õpilasgrupi juhti esimesel võimalusel.

Teekond kulgeb vahelduval ja osaliselt künklikul maastikul, laudtee on märja ilmaga libe ja võib vajuda kõrge veeseisu korral osaliselt vee alla.

Õppeprogrammi on võimalik kohaldada kerge liikumis- ja vaimupuudega õpilastele. Palume erivajadustest programmi läbiviijat juba kokkulepete tegemisel teavitada.

Väikene söögipaus on arvestatud programmi aja sisse, toit tuleb pakkida nii, et seda oleks kerge matka ajal kaasas kanda.

Place of performance:

Kotka matkarada Rüütli soos ja Iisaku Looduskeskuses.

Location of execution:

59.095048147024, 27.316239417336

Program performer:

Anne-Ly Feršel Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist

Language:

Eesti keel

Last saved:

03.11.2022

Long description:

SISSEJUHATUS (10 min) programmi ja tegevuste tutvustus, töövahendite jagamine.
Programm saab alguse ja lõppeb Iisaku looduskeskuse juures, kus liitub grupiga juhendaja. Sisutegevustele lisandub 40 min sõiduaega edasi-tagasi.
TEGEVUSTE KÄIK (150 min)   matk (4 või 6 km) siirde- ja madalsoos, majandus- ja kaitsealuses metsas, liivaseljandikel ja suletud liivakarjääris.

Matka ajal toimub töölehe täitmine koos auteludega: Milliseid loodushüvesid me saame metsast, soost, maavaradest (liiv)? Kuidas mõjutab keskkonda erinevate loodushüvede kasutamine metsas, soos, maavarasid kaevandades? Kuidas vähendada keskkonnakasutuse negatiivset mõju? Tarbimise ja looduskasutuse mõjude seosed.

KOKKUVÕTE (20min) töölehe lõpetamine, ühine järelduste tegemine, tagasisidering